Guangzhou Seer Audio

Web: www.seeraudio.com

Tel : +86-20-34734068  Fax: +86-20-39945733

Email : seeraudio@126.com, seeraudio@vip.163.com

MSN: seeraudio_china@hotmail.com or seeraudiofactory@hotmail.com

Skype : seeraudio

Add:No. 106, Jin Yang YI Road, Jinhu Industrial Park Hualong Town, Pan Yu, Guangzhou, China, Post: 51060